Menu

Klubbens love

Klubbens love & regler

Revideret d. 9. marts 2022, d. 8. marts 2023 og 6. marts 2024.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

§ 1. Navn
§ 2. Formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Kontingent
§ 5. Regnskab
§ 6. Bestyrelse og øvrige poster
§ 7. Ordinær generalforsamling
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9. Klubbens opløsning
§ 10.Almindelig bestemmelser

Forretningsorden for generalforsamlingen

§1. Navn

Stk. 1
Boldklubbens navn er BOLDKLUBBEN HEKLA, stiftet på Islands Brygge den 6. juni 1926. Klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Stk. 2
Klubben er tilsluttet DBU København, og er herved underkastet unionens love og bestemmelser.

§2. Formål


Stk. 1
At dyrke boldspil og herved varetage medlemmernes interesser gennem træning, turneringskampe, pokalkampe m.v.

Stk. 2


At afholde spillermøder, klubaftener, fester og lignende, der tjener til oplysning af og sammenhold blandt medlemmerne.

§3. Medlemskab


Stk. 1
Medlemmerne kan være aktive seniorer og ungdomsspillere samt passive.
Som medlem kan optages enhver uberygtet, retskaffen person, for så vidt ikke hans forhold til andre sportsklubber, er til hinder derfor.

 

Stk. 2
Medlemmer, der gennem en årrække trofast har udført et idealistisk, uegennyttigt arbejde for klubben, kan på bestyrelsens beslutning udnævnes til æresmedlemmer.

§4. Kontingent


Stk. 1
Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun besluttes af generalforsamlingen.
For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i månederne februar og august og for passive medlemmer årligt i januar måned. Holdkontingent opkræves i måneden inden holdtilmelding

 

Stk. 2
Rykkerskrivelse for manglende indbetaling af kontingent udsendes efter sidste indbetalingsfrist. Enhver rykkerskrivelse påføres et rykkergebyr som fastsættes af bestyrelsen.

Ved manglende indbetalinger vil der tilgå de respektive holdledere besked om, at vedkommende ikke kan anvendes i såvel turnerings- som træningskampe, og der vil ske spærring til det elektroniske holdkort til alle DBU’s turneringer. Det elektroniske spillercertifikat vil samtidig ikke kunne overføres til andre klubber.

 

Stk. 3
Kassereren og formændene er bemyndiget til at indgå betalingsaftaler med medlemmer, der er i restance. Alle aftaler skal dog forelægges bestyrelsen.

 

Stk. 4
Bestyrelsen er bemyndiget til at fritage bestemte personer, eller grupper, fra at betale kontingent, samt yde rabat i kontingentet til bestemte personer eller grupper.

§5. Regnskab


Stk. 1
Kassereren udarbejder årligt regnskab i henhold til Københavns kommunes modelregnskab for perioden 1.1 – 31.12. Kassereren udarbejder sammen med bestyrelsen budget for kommende regnskabsår. Regnskab og budget fremlægges til godkendelse på klubbens årlige generalforsamling.

 

Stk. 2
Kassereren er endvidere forpligtet til at aflægge kvartalsvise regnskaber, der skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3
Grundlaget for regnskabsaflæggelsen er kassekladde, hvor indtægts- og udgiftsbilag indføres med anførelse af dato, kontonavn, kontonummer. For hvert kontonummer føres kontokort med anførelse af dato, bilagsnummer og beløb.

 

Stk. 4
Afstemning kasse- og bankbeholdning foretages løbende, dog minimum en gang om ugen. Kontante indbetalinger skal løbende indsættes på klubbens bankkonto. Bankkonto skal være oprettet i klubbens navn og adresse.

Stk. 5
Udbetaling af mindre udgiftsposter, såsom udgifter til brød, gaver, dommersalær og små ind-køb til baren, kan foretages på grundlag af udgiftsbilag og der udfærdiges blåt udgiftsbilag.

Stk. 6
Kassebeholdningen lægges efter hver vagt i en kuvert, der lægges i "Fort Knox". Kun formand og kasserer har nøgle til "Fort Knox".

 

Stk. 7
Revisorerne og bestyrelsen skal umiddelbart før hver generalforsamling efterse regnskab, bilag og kasse. Kassereren er i øvrigt pligtig til, når som helst revisorerne måtte ønske det, at fremlægge regnskabsbøger, bilag og kassebeholdning til eftersyn.

§6. Bestyrelse og øvrige poster


Stk. 1
Bestyrelsen består af 1 Formand, 1 Seniorformand, 1 Næstformand, 1 Drengeformand, 1 Pigeformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, som skal være afholdt senest 2 uger efter generalforsamlingen. Tegningsret har Formanden og Kassereren (dvs. ret til at hæve på klubbens konti)

 

Stk. 2
Valg til bestyrelsen og af revisorer samt disses suppleanter er toårige.

På lige år vælges:
4 Bestyrelsesmedlemmer
1 Bestyrelsessuppleant
1 Revisor
1 Revisorsuppleant

 

På ulige år vælges:
4 Bestyrelsesmedlemmer
1 Bestyrelsessuppleant
1 Revisor

 

Stk. 3
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubben, administrerer klubbens økonomiske midler og er herunder berettiget til at indkræve indtægter og afholde udgifter i forbindelse med klubbens drift.

 

Stk. 4
Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer sammenkalder bestyrelsen så ofte det findes nødvendigt. Formanden har forsæde i bestyrelsens møder. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

 

Stk. 5
Formanden er berettiget til, under bestyrelsens ansvar, at handle på dennes vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal da snarest sammenkalde bestyrelsen og forelægge dem sagen. Under formandens fravær indtræder næstformanden i dennes pligter og rettigheder.

 

Stk. 6
Bestyrelsen er forpligtet til at føre mødereferat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder inden for klubben. Mødereferat skal godkendes af bestyrelsen og være ajourført til hvert møde. Mødereferaterne skal være til disposition for hver generalforsamling.

 

Stk. 7
Afgående bestyrelsesmedlemmer forpligtiger sig til at aflevere alle former for relevant materiale eller information om klubben til formanden.

§7. Ordinær generalforsamling


Stk. 1
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

Stk. 2
Klubben afholder ordinær generalforsamling en gang årligt før fodboldsæsonens start, dog senest inden udgangen af uge 10.

 

Stk. 3
Ordinær generalforsamling indkaldes via hjemmesiden www.bkhekla.dk, via opslag på opslagstavle på Hekla Park samt via annoncering i Bryggebladet med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 4
Adgangs- og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeberettigede og valgbare er alle restancefrie medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre til et aktivt medlem. En stemme pr. medlemskab. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal angive, hvilket forslag den omfatter, samt hvad den stemmeberettigede vil stemme ved hvert enkelt forslag. Et medlem kan på generalforsamlingen højst repræsentere 2 medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Alle fuldmagter skal afleveres til dirigenten inden formandens beretning. Fuldmagter, som ikke er entydigt oplysende, dateret og underskrevet af det stemmeberettigede medlem, kan annulleres af dirigenten.

 

Stk. 5
Forslag fra medlemmerne må - for at de kan forlanges optaget på dagsordenen - være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 6
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Seniorformandens beretning
  4. Børne-/ungdomsformandens beretning
  5. Regnskab/budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg jf. § 6 stk. 1 og 2
  8. Eventuelt

 

Stk. 7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog kan lovændringer kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

Hvis blot to af de tilstedeværende stemmeberettigede kræver det, skal afstemningen foretages skriftligt. Ellers foretages afstemningen ved håndsoprækning.

Der kan ikke vedtages noget under punkt 8 Eventuelt, og en afstemning her kan således kun være vejledende.

 

Stk. 8
Intet fraværende medlem kan vælges, uden at der ligger en skriftlig accept fra vedkommende.

§8. Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Efter skriftlig anmodning herom fra mindst 1/3 af klubbens medlemmer, jvf. § 3, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal indeholde forslag til motiveret dagsorden.

 

Stk. 2
Hvis indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter anmodning fra medlemmerne, er der mødepligt for mindst ¾ af underskriverne, for at generalforsamlingen er lovlig.

 

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med en uges varsel.

§9. Klubbens opløsning


Stk. 1
Bestemmelserne om klubbens opløsning eller forandring af dens navn kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt general forsamling. Til stede skal være mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og der kræves mindst 4/5 af de fremmødtes stemmer derfor.

Stk. 2

Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde til ny generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages uden hensyn til de fremmødtes antal. På denne generalforsamling træffes afgørelsen ved simpelt flertal.

Stk. 3
Hvis klubben opløses, tilfalder dens midler almennyttige formål, idet midlerne ikke deles blandt klubbens medlemmer. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning med hensyn til midlernes anvendelse.

 

§10. Almindelig bestemmelser


Stk. 1
Et medlem kan, hvis denne overtræder klubbens love og bestemmelser eller udøver en sådan opførsel, at det skader klubbens omdømme, af bestyrelsen idømmes karantæne over kortere eller længere tid, eller medlemmet kan ekskluderes af klubben.

 

Stk. 2
I tilfælde af skriftlig protest inden 14 dage fra vedkommende skal sagen behandles på førstkommende generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling, der træffer en afgørelse i sagen. Vedkommende har ret til at føre sin sag på generalforsamlingen.

 

Stk. 3
Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter, inventar og lignende kan - efter bestyrelsens skøn - medføre erstatningspligt.

Stk. 4
Boldklubben Hekla ønsker at sikre børn og unge under 15 år mod pædofili, og det skal i første række ske gennem åben, aktuel og tæt dialog mellem forældre, trænere og ledere.

 

Stk. 4.1
Klubben vil også benytte den kontrolmulighed, cirkulæret om bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere er dømt for pædofili, eller er dømt i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn og unge under 15 år.

Såfremt en træner eller holdleder er dømt for forhold i relation til Straffelovens § 222, 224, 225 og 235 eller dele af § 210 og 232, eller nægter at give samtykke erklæring til at indhente oplysninger, forbeholder klubben sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold, bringe et eksisterende ansættelsesforhold til ophør, samt bortvise den pågældende.

 

Stk. 4.2
Oplysningerne søges og indehaves af to personer, udvalgt af klubbens bestyrelse.
Oplysningerne er fortrolige og vil ikke blive videre bragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt.

 

Forretningsorden for generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
 2. Der foretages valg af dirigent ved håndsoprækning.
 3. Dirigenten får et eksemplar af lovene samt dagsordenen.
 4. Dirigenten konstaterer herved generalforsamlingens lovlighed.
 5. Herefter vælges et stemmeudvalg på to medlemmer, der hjælper dirigenten ved stemmeoptælling, både ved håndsoprækning og ved skriftlig afstemning.
 6. Ønsker et medlem at få ordet, opgiver han sit navn til dirigenten, der giver talerne ordet efter den orden, de er indtegnet i. Formanden kan dog altid få ordet uden forudgående indtegning.
 7. Hvis dirigenten ønsker ordet, afgiver han sit erhverv til Formanden.
 8. Talerne skal nøje holde sig til emnet og tale fra en af dirigenten anvist plads.
 9. Det er dirigents pligt at gribe ind, hvis der af en taler bliver brugt uparlamentariske eller personlige angreb.
 10. En taler, der ikke retter sig efter dirigentens anvisninger, kan bortvises fra lokalet.
 11. En taler kan højst få ordet i samme sag tre gange. En gang uden begrænsning, så for 3 minutter, og endelig for en kort bemærkning.
 12. Ved afstemning sker dette ved håndsoprækning, men hvis to medlemmer forlanger skriftlig afstemning, skal dirigenten lade afstemningen foretage skriftligt.
 13. Dirigenten kan, hvis der er megen uro, suspendere generalforsamlingen og genoptage den, når der er blevet ro igen.
Luk